ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ WEB BLOG

สไลด์


วันจันทร์, ตุลาคม 13, 2551

ประวัติของข้าพเจ้า


ชื่อ นายนัยฤทธิ์ ทองศิริอร่าม
ชื่อเล่น แมน
ที่อยู่ปัจจุบัน 182/3 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
เกิดวันที่ 18/12/29
จบชั้นประถมจาก โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
จบชั้นมัธยมต้นจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกรียรติ์ กาญจนบุรี
จบชั้นมัยธมปลายจาก โรงเรียนเทพมงคลรังษี
เบอร์โทรศัพท์ 080-9798137

ปฏิบัติการสร้าง WEB BLOG เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้าพเจ้าชื่อ นายนัยฤทธิ์ ทองศิริอร่าม นักศักษาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 484401009 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมนึก ศรีโมอ่อน


RockYou FXText


RockYou FXText

แจ๊คพอร์ต